Атрибуты выпускника смайлики картинки

Актуально для вчителя

Тлумачний словник української мови

Читати тут

Орфографічний словник

Читати тут

Словник антонімів

Читати тут

Словник синонімів

Читати тут

ЩО? ДЕ? КОЛИ?

Енциклопедії для дітей 

Читати тут

Червона книга України

ЧИТАТИ ТУТ

      

   


  ЯК ВИКОНУВАТИ ЗВУКОВИЙ АНАЛІЗ СЛОВА

ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ
Читати тутМАТЕМАТИКА

*****
Запам’ятай!!!! Не плутай!!!
1 доба = 24 год       1м = 10 дм        1 дм = 100 мм      1ц= 100 кг
1 год = 60 хв           1 дм = 10 см     1 м = 100 см         1 т = 10 ц
1 хв = 60 с               1 см = 10 мм     1 м = 1000 мм      1 т = 1000 кг
                                                        1 км = 1000 м  
Метр – основна одиниця довжини.
Дециметр – десята частина метра.
Сантиметр – десята частина дециметра або сота частина метра.
Міліметр – десята частина сантиметра, сота частина дециметра або тисячна частина метра.
Великі відстані виміряють кілометрами.
Доросла людина проходить 1 км за 15 хвилин

*****

Для будь-яких чисел a  і b правильна рівність a * b =  b * a. Ця рівність виражаєпереставний закон множеннявід переставляння множників значення добутку не змінюється.
5 * 6 = 6 * 5
30    =   30
Для будь-яких чисел a, b, c правильна рівність:
(a * b) * c = a* (b * c).
Ця рівність виражає сполучний закон множеннящоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел.
Множити можна у будь-якому порядку. Результат множення не залежить від порядку запису множників.

!!!! Запам’ятай!!!!
1 * а = а                 0 * а = 0
а * 1 = а                 а * 0 = 0
а : 1 = а                  а : а = 1    , де а – будь-яке число. 
Увага! Ділити на нуль неможливо!!!!!


*****

Задачі на ціну, кількість, вартість!
Щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість.
Щоб знайти кількість, треба вартість поділити на ціну.
Щоб знайти ціну, треба вартість поділити на кількість.
                        Ціна          Кількість      Вартість
                         6 грн            4 кг                ?
                         4 грн              ?                32 грн
                         ?                   6 кг             48 грн
Вартість: 6 * 4 = 24 (грн)
Кількість: 32 : 4 = 8 (кг)
Ціна: 48 : 6 = 8 (грн)
Якщо ціна однакова, то:
                          Ціна               Маса               Вартість
                      однакова           5 кг                    30 грн
8        кг                     ?
1)      30 : 5 = 6 (грн.) – за 1 кг          2) 8 * 6 = 48 (грн) – за 8 кг 
Або маса чи вартість однакова – пропорція!(зведення до одиниці)


*****

Правила на множення та ділення
Множення (ділення) суми (різниці) на число та навпаки
(a + b) · c = a · c + b · c          с · (a + b)  = с · a + c · b
(a + b) : c = a : c + b : c            c : (a + b) = c : a + c : b

(a - b) · c = a · c - b · c            с · (a - b)  = с · a - c · b
(a - b) : c = a : c -  b : c             c : (a + b) = c : a + c : b

Послідовне ділення числа на добуток чисел
(b · c) = a : b : c
Наприклад: 360 : (10 · 6) = 360 : 10 : 6 = 36 : 6 = 6
                      360 : (10 · 6) = 360 : 60 = 6

*****

ДРОБИ( частини від цілого)!!!!
ЗАПАМЯТАЙТЕ!
Щоб знайти частину від числа, потрібно це число поділити на частину.
         Наприклад,
Якщо відомо, що росло 60 дерев і 1/3 з них- яблуні, то, щоб дізнатися, скільки росло яблунь, потрібно: 60:3=20(ябл.)
НА ДОПОМОГУ!
         Щоб знайти третинуподіліть число на 3.
         Щоб знайти половинуподіліть число на 2.
Щоб знайти чвертьподіліть число на 4

Щоб знайти число за його  частиною, потрібно число помножити на цю частину. Наприклад,
Якщо відомо, що у саду росло 20 яблунь і ЦЕ СТАНОВИТЬ 1/3 від усіх дерев то, щоб дізнатися, скільки росло дерев, потрібно: 20 · 3 = 60 (д.) – всього.
1/3 числа дорівнює 18. Яке це число?  18*3=54
НА ДОПОМОГУ!!!
Тобто, якщо потрібно знайти частину від числа – дія ділення (це число на його частину); а якщо потрібно знайти це число від його частини – дія множення (величину частини на кількість таких частин).
В дробі 1/3  :
1 – це кількість взятих частин від цілого; 3 – це кількість всіх частин від цілого (на скільки поділено).

УКРАЇНСЬКА МОВА*****

Мова і мовлення

Мовлення
                       Усне                                       Писемне
            (говоримо - чуємо)                 (пишемо - читаємо)
Культура спілкування
Слова ввічливості: Доброго ранку! Добрий день! Здрастуйте! До побачення! Бувайте здорові! На все добре! До зустрічі! Дякую! Спасибі! Будь ласка!
Звертання: Юрію, Олено, товаришу, шановна, мамо.
Діалог – це розмова між двома або більше особами.
*****

Текст

Текст – це усі речення, які зв’язані за змістом.
У кожному тексті єтема (про когось, або щось мовиться) та мета.
У тексті речення розміщенні в певній послідовності. Це завершене висловлювання.
До тексту можна дібрати заголовок.
3 типи текстів
   
          розповідь                                 опис                       міркування
Будова тексту
1.      Зачин (початок розповіді)
2.      Основна частина (головний виклад матеріалу)
3.      Кінцівка (кінець розповіді, висновок).
Текст можна поділити на абзаци.
Абзац містить одне або кілька речень, зв’язаних між собою за змістом. Абзаци також зв’язані за змістом.
Кожний абзац починається з нового рядка.*****

Речення

За метою висловлювання


       Розповідні (.)             питальні (?)            спонукальні (. !)
                                                                 (заклик, наказ)
За інтонацією
                           Окличні (! або?! )                                        Неокличні (. ?)
Звертання – слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються.
Під час вимови – виділяємо паузами! На письмі – комами або знаком оклику!
Наприклад: 1. Справ мені, столяре, двері й віконце.
2. Спи, моя пташко.   3. Брате!   4. Куди тобі, синку?


Члени речення

(слова в реченні, що відповідають на певні питання)

Головні члени речення (граматична основа):

1.  Підмет (вказує про кого або про що говориться в реченні. Хто? Що? ___)
2.  Присудок (вказує, що говориться про підмет. Що робити? Що зробити? Що зробив? ===)
Другорядні члени речення – усі інші члени речення.
Підкреслюють: ………….
!Детальніше: слова, що відповідають на питання –
Який? Яка? Яке? – ~~~~~~~~
Кого? Чого? Чим? Кому? –    - - - - - - - - - -
Як? Де? Коли? -    - × - × - × - × - × - ×
Між підметом і присудком існує взаємозв’язок – можна поставити запитання. А від них до другорядних членів.


ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

1) відповідають на одне питання;

2) зв’язані з одним словом;

3) є однаковими членами речення;
4) належать до однієї частини мови.
5) можуть з’єднуватись за допмогою сполучників: і(й), а, але, то, та, а тощо.
Кома ставиться:
-       Між однорідними членами, що повторюються;
-       Перед сполучниками а, але та (у значенні алеПротиставлення;
-       Перед сполучниками і (й), та, що повторюються
Кома не ставитьсямід однорідними  членами, що поєднуються сполучникамичи, або та і (й), які не повторюються.


*****

Слово. Значення слова

Слова з прямим і переносним значеннями

Пряме – справжнє, так і є! (золотий годинник, каштанове листя)
Переносне – переноситься ознака на певний предмет за схожістю, подібністю (золоті руки, каштанове волосся).
Багатозначні слова – слова, що мають кілька значень (гребінець – на голівці у півника та гребінець – причесатися можна; ніжка дитини, ніжка гриба, ніжкастільця).
Слова, які звучать і пишуться однаково!
Але значення мають різне. Можна зрозуміти тільки в контексті, в сполученні з іншими словами (шию сорочку – мию шию; два брати (люди) та зошит брати (що робити? дієслово) ).
Слова близькі за значенням – синоніми!
(Батьківщина, Вітчизна, Україна; будинок, хата, дім).
Слова протилежні за значенням – антоніми!

*****
Будова слова
Чергування голосних звуків у коренях слів
                        [о] – [і]                        [е] – [і]
                      Коня –кінь                  печі – піч
                      Воза – віз                     речі – річ
                      Носа – ніс                    осені – осінь
!!!! Звуки [о]та[е] – у відкритому складі.
!!! Звук [і] – у закритому.
Чергування приголосних звуків у коренях слів
                                     [г]  -     [ж]    -   [з]
Нога – ніжка – на нозі
                                     [к]  -     [ч]    -   [ц]
Рука – ручка – на руці
                                      [х]  -    [ш]   -    [с]
Вухо – вушко – у вусі


*****
Запам’ятай слова!!! Як писати, а як читати
Глухий + Дзвінкий = Дзвінкий
Молотьба [д]
Просьба [з                        ТеЧе  СіК
Вокзал [ґ]
Лічба [дж]
Дзвінкий + Глухий = Глухий
[г]    –      [х]
Легкий  -  [лехкий]
Вогкий  - [ вохкий]
Нігті  -  [н’іхт’і]
Кігті  -  [к’іхт’і]
Дьогтю – [д’охт’у]
(день –ніч; тепло - холодно)

*****

Префікс

Частина слова,щ о стоїть перед коренем. Зо допомогою префікса утворюються нові словаПрефікс позначаємо такприхід, захід, відліт.

Найпоширеніші префіксина, за, до, ви, пере, при, від, з, с, в, від.

Префікс
1. Частина слова.
2. Пишемо разом.
3. Служить для утворення нових слів.
4. Не можна вставити слово між префіксом і коренем. 
Наприклад:  Змила (що зробила?)
Прийменник 
1. Окреме слово. 
2. Пишемо окремо. 
3. Служить для зв’язку слів у реченні. 
4. Можна вставити слово між прийменником і словом. 
Наприкладз мила (з чого?)

Запам’ятайте! Префікс с- пишеться перед буквами, що позначають глухі приголосні: к, п, т, ф, х:             КаФе ПТаХ
Перед усіма іншими приголосними — префікс з-.
Пишемо та вимовляємо: зсипати — [сс]ипати; зчищати — [шч]ищати; зшивати — [жш]ивати; зсікати — [с’с]ікати.
Як чуємо, так і пишемо: [з-] — зламати, збудувати, здивувати, згоріти, звернути.
Запамятайте! Префікс з- вимовляється чітко, коли він стоїть перед дзвінкими приголосними, а читається як [с], [ш], коли стоїть перед глухими приголосними.

Апостроф після префіксів
Запам’ятайтеАпостроф пишеться після префіксів з кінцевим твердим приголосним перед я, ю, є, ї. Наприклад: з’їзд, під’їхати, об’єднати, роз’яснити, з’юрмитись.

*****
Суфікс
Частина основи, що стоїть після кореня або після кореня та перед закінченням.
За допомогою суфіксів утворюються нові слова:
Школа – школярі, шкільний.
Суфікс позначаємо так: Ù
Найпоширеніші суфіксик, онук, еньк, ин, очк, ечк,  есеньк, уват, як, яр, н, ок, ель, ів.
Запамятайте! Перш ніж визначити у слові префікс та суфікс, потрібно:
1)    Визначити у ньому закінчення.
2)    Позначити основу слова.
3)    Добрати до слова 2-3 спільнокореневих (споріднених) слів та позначити корінь.
І вже тільки тоді визначати префікс та суфікс!!!


*****
ЧАСТИНИ МОВИ
САМОСТІЙНІ
Іменники – слова, що називають предмети. Відповідають на питання хто?, що?. Наприклад: людина, заєць, голуб, дерево, зелень, праця.
Прикметники – слова, що називають ознаки предметів. Питання: який?, яка?, яке?, які? Наприклад: зелений (сад), зелена (огорожа), зелене (поле), зелені (луки).
Дієслова – слова, що означають дію предмета, вказують на неї. Питання: що робить?, що зробить?, що роблять?, що робив?, що буде робити?.Наприклад: зеленіє, зеленіють, зеленів,позеленів, буде зеленіти.
Числівники - самостійна частина мови, що вказує на кількість предметів або порядок при лічбі. Відповідає на питання скільки?, котрий? (який?). Наприклад: десять, двадцять чотири, триста, шостий, шістнадцятий, сороковий.
Займенники - самостійна частина мови, яка вказує на предмет, але не називає його. Замінює іменні частини мови (іменник, прикметник, числівник). Наприклад: я, тебе, мені, нам, вами, його, нею.
СЛУЖБОВІ
Прийменники  (в, з, на, під, над, перед, до, за, без, від, із-за, біля, між, для та інші). Найчастіше вживаються разом з іменниками. Наприклад: по снігу, з гірки.
Сполучники (і, та, й, а, але, або, що, щоб, бо, чи та інші) – сполучають між собою слова і речення.  Наприклад: викотився й зупинився.                                                   Довідник Ви починаєте крокувати сходинками шкільної науки. А перші кроки, звісно ж, надто невпевнені і важкі: щось не з першого разу виходить, десь не зрозуміли, як виконувати роботу, а про це просто ніде прочитати!

Як правильно підписувати зошит?
У 1 та 2 класах зошити підписує вчитель; у 3 – 4 класах це роблять учні.
Зошит
для робіт з української мови
учениці (учня) 2 класу
Підвисоцької ЗШ I-IIIст. ім.Т.Г. Шевченка
Підвисоцького НВО
Іванової  Катерини
(Іванова Олександра)
Як зазначати дату та вид роботи?
У письмовій роботі з мови або математики треба зазначати дату виконання роботи (починаючи з 2 класу,; яка це робота (класна чи домашня), вид завдання (вправа, твір, задача тощо).
Чи треба ставити кому в кінці заголовків?
У кінці заголовків кома не ставиться.
7 жовтня
Класна робота
Задача 35
Як виправляти помилку?
Щоб виправити невірно написану літеру чи цифру, треба помилку закреслити навкіс (справа наліво), користуючись ручкою, а не олівцем, і зверху написати потрібну літеру чи цифру, теж ручкою.
Чи можна помилку брати в дужки?
Якщо треба замінити слово, словосполучення, речення чи приклад, його закреслюють тонкою горизонтальною лінією, а в дужки не беруть, оскільки дужки є пунктуаційним знаком.
Скільки рядків треба залишати між класною і домашньою роботою?
Між заключним рядком тексту однієї роботи і початком наступної слід пропускати два робочих рядки.
Де починати робити записи на новій сторінці?
Записи на новій сторінці треба починати робити з першого рядка.
Чи треба пропускати рядок між датою і назвою роботи?
Між датою і назвою роботи, між назвою та видом роботи, між видом роботи і заголовком рядок не пропускають.
Чи можна залишати вільні рядки в кінці сторінки?
Якщо залишаються вільні рядки, то їх використовують для завдань на розсуд вчителя. Початок запису тексту і його заголовок виконують на одній сторінці.
Де треба починати записувати дату, назву роботи та її вид?
Запис дати і виду роботи розміщують посередині робочого рядка:

Скільки клітинок треба пропускати між класною і домашньою роботою?
Між заключним рядком завдання однієї письмової роботи і початком наступної роботи слід пропускати чотири клітинки.
Де слід розпочинати запис математичних завдань?
Запис математичних завдань слід розпочинати на другій повній клітинці зверху та на другій клітинці від поля чи згину сторінки зошита.
Скільки клітинок слід попускати між записами?
Між записами дати, назви роботи пропускають одну клітинку.
Як писати цифри і літери?
1.     Цифри і літери треба писати похило.
2.     Кожну цифру, знак, літеру записують в окремій клітинці.
3.     Для написання дужок теж відводять одну клітинку.
Яка повинна бути висота літер та цифр?
1.     Цифри повинні бути заввишки одна клітинка;
2.     Малі літери у 1-2 класах пишуть заввишки одна клітинка, а у 3 – 4 класах – 2/3 клітинки.
3.     Великі літери треба писати заввишки півтори клітинки.
Які правила написання найменувань?
Найменування одиниць величин пишуть повністю у запинанні задачі та після словесного запису числа: (В одному ящику 14кг цукерок? Скільки кілограмів груш завезли?)
Після чисел найменування пишуть скорочено:
·         Без крапки: 2 мм ,3 см, 4 дм, 4м, 6 кг, 7г, 8кг, 9ц, 10 т, 12 с, 13 хв, 14 год;
·         Крапка ставиться після скороченого запису найменування грошової одиниці: 20 грн. 35 к.
Які існують правила скорочення?
1.     Одиниці швидкості скорочено записують так: 14 м/с 60 км/год
2.     Одиниці площі записують так: 15 26 (висота цифри «2» біля літери – ½ клітинки)
3.     Назви предметів біля цифри записують скорочено, за правилами скорочень:
·         35 з. (зошитів) – до першої голосної;
·         17 ол. (олівців0 – до другої голосної.                                                                                                        У відповіді до задачі назву предмета пишуть повністю:
Відповідь: купили 2олівці.

Немає коментарів:

Дописати коментар